Våre tjenester

Undervisning

Nikah/Vigsel

Quran opplæring (resitasjon og tajweed)

Drammen Moské tilbyr våre burkere opplæring i Quran for barn og unge. Kurset ledes av vår imam. Vi tilbyr kurset både på hverdager og i helgene.  

 

Urdu

Drammen Moské tilbyr våre burkere opplæring i Urdu for barn og unge. Kurset ledes av vår imam. Vi tilbyr kurset både på hverdager og i helgene.  

Islam

Drammen Moské tilbyr våre brukere opplæring i Islamsk lære for barn, kvinner og menn. Kurset ledes av vår imam.

Det er mulig å delta på kursene både på hverdager og i helgene.

Nasheed/Naat

Kurset tilbys i samarbeid med andre moskeer i regionen. Kurset ledes som regel av ekstern aktør.​

Familien som institusjon har en sentral plass i Islam. Familien regnes som et av byggesteinene i et samfunn. Familien betyr trygghet, glede, ro, omsorg og kjærlighet.

 

Tvang har ingen plass i islam, dette gjelder selvfølgelig også innen ekteskap. Flere steder i både Hadith og Koranen er det poengtert at begge partene skal gi sitt samtykke, før ekteskapet kan være av gyldig art.

Ifølge Sharia er et ekteskap gyldig når nikah (vigelsen) er utført. En nikah skal utføres meget simpelt i følge islams anbefalinger. Nikah bør utføres i offentlighet og dagen skal kunngjøres. Nikah er ikke noe som skal utføres i all hemmelighet. Den beste tiden for å utføre nikah på ifølge Profetens sunnah, er en fredag, etter fredags- eller Asr-bønnen i moskeen.

Nikah utføres av en rettskaffen voksen person (ved imam/wali), og to vitner skal være tilstede ved nikah. I Norge attesteres dette av Forstanderen (på prøvingsattest). Det er Sunnah å holde en khutba (preken) angående nikah.  Denne khutba-en forteller om taqwa (Gudsfrykt), hadith om nikah og en formaning til paret og tilhørende om å be om taqwa.

Det er fra offentlig hold utarbeidet klare og sterke retningslinjer i forbindelse med ekteskapsinngåelse.

  • Alle som skal gifte seg, må henvende seg til Skatteetaten og følge den gitte veiledningen.

  • Når man har fått  Prøvingsattest kan man bestille time hos moskéen.

  • Alle henvendelser skal i følge loven rettes til forstander. Ingen trossamfunn har lov til å vie (nikah) uten at det foreligger en Prøvingsattest fra det offentlige på forhånd.

  • Prøvingsattesten har 4 måneders gyldighet

1. Bestilling av nikah– eller vigelsestjeneste skal gjøres i god tid i forveien til forstanderen.

  • Forstander skal fylle ut meldingsdelen på blanketten “Prøvingsattest/melding om vigsel/vigselsbok” (Q-0309).

​​

  • Originalversjon av blanketten utgjør trossamfunnets dokumentasjon på vigselshandlingen og beholdes av forstander og derfor kan ikke ekteparet kreve originalen.

  • En bekreftet kopi av prøvingsattesten gis til ekteparet. Denne kopien skal være stemplet med << Rett kopi >> og <<forstander>>.  Kopi av prøvingsattesten utgjør en midlertidig vigselsattest fram til folkeregistermyndigheten har mottatt meldingen om vigsel og skrevet ut vigselsattest til ekteparet (Vigselsattest– Q-0155). Det er brudeparet som har ansvaret for å sende dette til folkeregisteret innen 3 dager fra dette er signert.

  • Brudens og brudgommens familier, samt deres to vitner (over 18 år) MÅ være tilstede. 

  • Som legitimasjon skal det foreligge kopi av pass av ekteparet og to vitner. Dette blir arkivert sammen med Prøvingsattesten hos trossamfunnet.

2. Foreldre, foresatte, slektninger og venner kan også være tilstede.

3. Ekteparet kan få utskrift av opplysninger (Vigselsattest) fra folkeregisteret.

4. Vigelse skjer i henhold til trossamfunnets livssynsverdier. 

Ekteskapsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47/

UTEN PRØVNINGSATTEST UTFØRES IKKE NIKAH

Åpen Moské

Åpen dag

Drammen Moské tilbyr åpen dag for skoleelever. Elevene for omvisning av vår moské som ledes av vår imam. Elevene for også infomrasjon om Islam og mulighet til å stille spørsmål om Islam.

Vi har i flere år mottatt elever fra videregående skoler og har fått gode tilbakemeldinger.

Fem daglige bønn

Drammen Moské tilrettelegger for våre brukere mulighet til å be fem daglige bønn på Moské.

Dars-opplæring

Vi har kurs hver torsdag. Det tas opp forkjellige emner i løpet av kvelden. Forelesning streames på vår facebook side: https://www.facebook.com/drammenmoske
 

Veien til ekteskapet